Home Zdravie, krása životný štýl Chráňme si svoj zrak a vyhnime sa ochoreniam sietnice

Chráňme si svoj zrak a vyhnime sa ochoreniam sietnice

by spravca

Ľudské oko patrí k jedným z najzložitejších orgánov nášho tela a umožňuje nám vnímať svoje okolie prostredníctvom zraku. Samotné oko tvorí očná guľa, ktorá má niekoľko častí a jednou z nich je aj sietnica. Aj tá však môže byť chorá či iným spôsobom poškodená, v dôsledku čoho dochádza k poruchám videnia. V prípade, že nechcete hazardovať so svojím zrakom, riešte ochorenia sietnice čo najskôr.

Sietnica tvorí vnútornú vrstvu oka, ktorá zachytáva obraz a ten je následne zrakovým nervom vedený do zrakových centier nachádzajúcich sa v mozgu. Obsahuje bunky citlivé na svetlo – fotoreceptory, ktoré prijímajú svetelné a farebné podnety, čím je nám umožnené videnie. Zrak je naozaj zložitý komplex dejov, ktoré si vyžadujú úzke prepojenie jednotlivých častí oka s mozgovou kôrou a ich dokonalú spoluprácu.

Poškodenie zraku môže byť spôsobené chorobnými stavmi, ktoré postihujú sietnicu, rôznymi infekciami či úrazmi oka. Najčastejšie však ide o ochorenia sietnice pri systémových chorobách (vysoký tlak krvi, cukrovka alebo poruchy metabolizmu tukov), obehové poruchy sietnice, oddelenie sietnice od pigmentovej škvrny v dôsledku úrazu a nádory sietnice. Zradné je najmä to, že tieto ochorenia vznikajú rýchlo, často prebiehajú bezpríznakovo, takže pacient si ich nemusí ani všimnúť a môžu viesť až k trvalému poškodeniu zraku.

Ak pacient spadá do rizikovej skupiny alebo sa uňho objavia akékoľvek príznaky zhoršujúceho sa videnia, návštevu lekára by určite nemal odkladať. Bežné očné vyšetrenie v rámci preventívnej prehliadky, hradí pacientovi poisťovňa. Komu však nevadí priplatiť si a chce sa zveriť do rúk skutočných odborníkov, súkromná očná klinika mu poskytne nadštandardnú zdravotnú starostlivosť.

Diabetická retinopatia

Medzi najbežnejšie ochorenia sietnice patrí diabetická retinopatia, ktorá vzniká v dôsledku metabolického ochorenia – cukrovky. Vtedy dochádza k poškodeniu ciev v sietnici. Priebeh ochorenia býva často bezpríznakový, hoci môže viesť až k úplnej slepote. Ak sa príznaky objavia, najčastejšie ide o krvácanie na sietnici alebo výskyt tekutiny v sietnici. U pacientov s cukrovkou býva v rámci prevencie zahrnuté aj očné vyšetrenie.

Medzi metódy liečby patrí laserová koagulácia sietnice, podanie intravitreálnych injekcií alebo pri pokročilých nálezoch samotná operácia sietnice. Dôležitá je však aj liečba samotného diabetu, a to úpravou stravovacích návykov a udržiavaním správnej hladiny glukózy v krvi.

Hypertenzná retinopatia

Vzniká v dôsledku vysokého krvného tlaku, ktorý v oku spôsobuje chronické cievne zmeny. Dochádza ku kŕčom ciev alebo presiaknutiu tekutiny mimo cievy do sietnice. Aj tu sa pacientom trpiacim hypertenziou odporúča pravidelné očné vyšetrenie. Typickým príznakom je spočiatku krvácanie na sietnici, neskôr pokles ostrosti zraku a dochádza aj k výpadkom videnia v zornom poli. V rámci liečby je nevyhnutná úprava hodnôt krvného tlaku, po ktorej môžu nálezy na sietnici úplne vymiznúť.

VPDM

Vekom podmienená degenerácia makuly (žltej škvrny), ktorá je v oku miestom najostrejšieho videnia, je ďalším typom ochorenia sietnice. Za príčinu tohto ochorenia sa považuje spolupôsobenie viacerých faktorov, ktorými sú hlavne vek, genetická predispozícia, životný štýl a slnečné žiarenie. VPDM má dve formy, a to suchú, ktorej príznakom je strata ostrosti zraku, a vlhkú, pri ktorej človek stráca schopnosť čítať, písať a rozoznávať tváre. Vlhkú formu je možné liečiť pomocou vnútroočných injekcií, čo je krátky zákrok napomáhajúci zlepšovať ostrosť videnia. Pri suchej forme sa pacientom odporúča dodržiavať správnu životosprávu a chrániť sa pred priamym slnečným žiarením.

Cievne oklúzie

Delia sa na arteriálne a venózne oklúzie, podľa toho, či sú spôsobené upchatím artérie alebo vény – žily v sietnici, v dôsledku čoho dochádza k poruche cievneho prietoku. Hlavným rizikových faktorom oklúzií je pravdepodobne vysoký krvný tlak. Ochorenie sa prejavuje náhlou stratou videnia na jednom oku. V rámci terapie môžu pomôcť lieky na riedenie krvi, avšak najmä arteriálne oklúzie mávajú zlú prognózu na zlepšenie stavu. Venózne oklúzie je možné liečiť aj laserom alebo podávaním intravitreálnych injekcií.

Liečba ochorení sietnice vo všeobecnosti

Väčšinu chorôb sietnice je možné vyriešiť chirurgickým zákrokom, ktorý sa vykonáva ambulantne. Ďalšou z možností je liečba pomocou vnútroočných injekcií, ako už bolo spomenuté aj pri jednotlivých ochoreniach sietnice. Využívané sú aj sietnicové lasery. Samozrejmosťou je úprava chorobného stavu, ktorý samotné ochorenie sietnice vyvolal a dodržiavanie správnej životosprávy, vyhýbanie sa fajčeniu i alkoholu a chránenie si zraku pred slnečným žiarením.

Udáva sa, že až 80 % všetkých informácií z okolitého prostredia vnímame práve vďaka našim očiam. Preto netreba podceňovať akékoľvek zhoršenie videnia, stratu ostrosti zraku, alebo prípadné úrazy, ktoré mohli narušiť sietnicu. Vo všetkých prípadoch je nutné ihneď vyhľadať lekársku pomoc. Akýkoľvek problém s videním môže byť spôsobený iným závažným ochorením a v konečnom dôsledku môže dôjsť aj k úplnej strate zraku. Preto je v závere potrebné dodať: Strážme si svoj zrak.

You may also like