Home Technika a internet Štruktúra diplomovky od úvodu po záver

Štruktúra diplomovky od úvodu po záver

by spravca

Aj vy sa trápite s tvorbou záverečnej práce? Je jedno, kde študujete aj aký študijný smer, každá univerzita u nás, aj obľúbená vysoká škola Sládkovičovo či renomovaná univerzita Komenského vyžadujú, aby ste pri písaní diplomovky alebo bakalárky dodržiavali presne stanovenú štruktúru aj rozsah práce. Bez ohľadu na výber témy alebo realizáciu praktickej časti, teória ani jej forma jednoducho nepustia.

Úvod záverečnej práce

Každá záverečná práca začína úvodnou časťou, ktorú tvorí aj abstrakt. Píše sa na 1 stranu a pozostáva z 3 odsekov, pričom prvá časť uvádza informácie o autorovi, školiteľovi, katedre, stupni kvalifikácie, počte strán…, v ďalšej je stručný popis, o čom je práca, resp. jej jednotlivé kapitoly a v 3. odseku sa nachádzajú kľúčové slová práce.

Nasleduje predhovor (ale nie vždy, keďže je nepovinný) v rozsahu cca 1 normostrana. Mal by obsahovať informácie o tom, ako daná práca vznikala, s kým každým sme na nej spolupracovali a tiež sa v ňom možno poďakovať školiteľovi, čo rozhodne nikdy nie je na škodu.

Úvod, jadro a záver diplomovky či bakalárky

Za hlavné, nosné časti každej diplomovej aj bakalárskej práce považujeme úvod, jadro a záver. Cieľom úvodu je uviesť čitateľov do témy, predstaviť prácu, ciele práce, hypotézu, metodiku práce, štruktúru, stručne popísať jednotlivé kapitoly a prípadne aj materiály, s ktorými sme pracovali.

Píše sa vždy, až keď je hlavný text práce napísaný, čo predstavuje samotné jadro práce. Ide o najpodstatnejšiu časť záverečnej práce, nakoľko je jednak najobsažnejšia, no tiež najviac odkryje schopnosť pracovať s odborným textom aj vlastné názory.

A na záver v závere každej bakalárskej, diplomovej či rigoróznej práci je čas ešte zosumarizovať zistenia, vlastný prínos aj názor autora. Rozsahovo podobne ako úvod, asi na 2 strany.

Toto sú tie najdôležitejšie časti každej záverečnej práce, bez ktorých to skrátka nepôjde. Všetko ostatné, ako tlač či povinné viazanie diplomoviek prichádza na rad až omnoho neskôr, a najmä po úspešnom dopísaní práce so všetkým, čo má obsahovať.

 

 

 

You may also like