Home Technika a internet Jednoduché alebo podvojné účtovníctvo: Čo si zvoliť, ak je možnosť?

Jednoduché alebo podvojné účtovníctvo: Čo si zvoliť, ak je možnosť?

by spravca

Podnikateľ – fyzická osoba, ktorý má tú možnosť vybrať si, či bude viesť jednoduché alebo podvojné účtovníctvo, je v každom prípade účtovnou jednotkou, ktorá je povinná sa riadiť účtovnými i daňovými zákonmi a je nimi taktiež postihnuteľná. A keďže ide o fyzickú osobu, pri prípadnej nesolventnosti ručí v oboch prípadoch celým svojím majetkom a rovnaká je aj výška sadzby dane z príjmov, ktorou sa zdaňujú príjmy, keď je podávané každoročné daňové priznanie.

Aké sú teda rozdiely a čo je výhodnejšie?

Podvojné či jednoduché účtovníctvo: Toto rozhoduje…

Ako na s.r.o. účtovníctvo? Podnikateľ – fyzická osoba sa môže rozhodnúť aj na základe týchto faktov:

  1. Spôsob vyčíslenia základu dane – kým v jednoduchom účtovníctve hovoríme o rozdiele zdaniteľných príjmov a daňových výdavkov, teda peniazoch, ktoré podnikateľ skutočne zinkasoval alebo zaplatil, v podvojnom účtovníctve je potrebné najskôr vyčísliť základ dane z rozdielu výnosov a nákladov.

Ukazuje sa, že bezpečnejšie pre podnikateľa, aj s ohľadom na prípadné riziká,  je účtovanie v sústave jednoduchého účtovníctva.

  1. Tvorba opravných položiek – v jednoduchom účtovníctve sa tvoria dva druhy opravných položiek, opravná položka k odplatne nadobudnutému majetku, ktorá sa odpisuje pravidelne počas 15 rokov od nadobudnutia majetku a opravná položka k nadobudnutému majetku, ktorá sa odpisuje rovnomerne počas 7 rokov, zatiaľ čo v podvojnom účtovníctve sa opravná položka môže tvoriť takmer ku každému druhu majetku.
  2. Tvorba rezerv – pre sústavu podvojného účtovníctva je pozitívne, že sa v nej môže tvoriť viacero druhov rezerv v porovnaní s jednoduchým účtovníctvom, ktoré sú uznané ako daňový výdavok. Negatívom je zase povinnosť tvoriť v sústave podvojného účtovníctva aj ostatné rezervy v zmysle účtovnej zásady opatrnosti, na ktoré si ale nie je možné uplatniť odpočet dph.
  3. Existencia časového rozlíšenia – toto hrozí iba v prípade podvojného účtovníctva, v jednoduchom účtovníctve sa totiž časovo rozlišuje iba zaplatené nájomné inej fyzickej osobe a táto alikvotná, časovo rozlíšená čiastka bude daňovým výdavkom v danom zdaňovacom období.

Po zhrnutí všetkých pre a proti sa zdá, že jednoduché účtovníctvo je rozhodne výhodnejšie pre menších podnikateľov, kým výhody podvojného účtovníctva ocenia skôr väčšie firmy, rôzne akciové spoločnosti, ktoré bez verného obrazu hospodárenia s ich peniazmi nemajú dobrý prehľad o reálnej finančnej situácii vo firme.

 

 

You may also like